2009. jún. 20.

Bizonyítvány

Eltelt egy tanév, és mint ilyenkor rendesen, értékelték a gyermekem egész éves munkáját. Még írásban. Jövő ilyenkor Ő már jegyeket fog kapni. :)
Magatartás: Példás

Szorgalom: Példás

Magyar nyelv és irodalom:

Olvasás: Hangos olvasás- olvasástechnika: Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 2-3 hibával fel tud olvasni.
Néma olvasás-szövegértés.Szövegértés bizonyítása írásban: Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési problémái általában nincsenek.

Írás: Írástempó: Írástempója átlagosnál gyorsabb.
Helyesírás: Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor, és tollbamondás után néha téveszt.
Írásbeli szövegalkotás: Önállóan képes elbeszélő és leíró jellegű szöveget szerkeszteni a tanult szempontok figyelembe vételével.

Nyelvtan: Ismeretek, tájékozottság: Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat. Felismeri az összetett szavakat.
Irodalom: Viszonyulás az irodalomhoz, mint művészethez: Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Szépirodalmi alkotásokat rendszeresen olvas önállóan is. Szívesen tanul memoritereket.

Matematika:
Érdeklődés: Órákon aktív és figyelmes. Önálló munkái többnyire hibátlanok.
Számfogalom: Az ezres számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű, kétjegyű és a háromjegyű-számokat is helyesen képzi, olvassa, írja, számlálja, sorba tudja rendezni.
Műveletvégzés, számolási készség: Felszámolása gyors és pontos. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, helyesen alkalmazza.
Szöveges feladatok megoldása: Képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat megoldani művelettel, és önállóan le tudja jegyezni az adatokat.

Környezetismeret:
Érdeklődés: A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő.
Megismerő tevékenységek, ismeretek alkalmazása, tájékozottság: Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az összefüggéseket. Képes az adatokat, folyamatokat megadott szempont szerint csoportosítani, rendszerezni. Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit tartósan megőrzi, megfelelő helyzetben megbízhatóan fel tudja idézni.

Ének-zene: Érdeklődés, általános zenei képességek:
Ritmikai készség: Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, leolvasásában ritkán téveszt.
Dallami készség, éneklés: Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes a gyakorolt dalokat kottából szolmizálni.

Vizuális kultúra:
Ábrázolás: Ábrázolási készsége bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja az ábrázolásban érvényesíteni.
Kifejezés: Kifejezésmódja visszafogott, nem törekszik a színek és formák változatosságára.

Technika és gyakorlati tevékenységek:
Eszközhasználat: Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának megfelelő.
A munkavégzés minősége: A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra törekvése változó.

Testnevelés:
Gimnasztika: A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre, de esztétikai igényességre még nem törekszik.
Torna: A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, tud egyensúlyozni, támasz- és függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és mozgatására is képes.
Atlétika: Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A szökdeléseket, ugrásokat összerendezetten hajtja végre.
Általános értékelés:
A tanév végi követelményeket jól teljesítette. Dicséret: magyar, környezet.


Nem kommentálom. Büszke vagyok rá. :-)
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése