2010. jún. 19.

Év végi bizonyítvány I.

Erik minden elégedetlensége ellenére mi nagyon büszkék vagyunk rá. Szép bizonyítványt kapott, még akkor is, ha én tudnék még mit hozzátenni, vagy épp elvenni, mert ezzel a szöveges értékeléssel sem teljesen tudok egyetérteni. De ezt neki nem mondtam, nem mondom, csak itt örökítem meg, hogy majd egyszer, mikor már elolvashatja, akkor tudja, hogy én tudtam, hogy több ennél. És most is ezt mondtam el neki, hogy mennyire örülök neki, hogy ilyen okos fiaim vannak, és mennyire büszke vagyok rá, amiért ilyen szépen ír.
A bizonyítvány pedig ilyen:
Magatartás: Jó
Szorgalom: Példás
Magyar nyelv és irodalom
Beszéd és szóbeli kifejezőkészség
A beszéd tisztasága: Beszéde tiszta, érthető
A szókincse: Beszéde és szókincse korának megfelelő. A tanév során szókincse gazdagodott. Szívesen mond verset és mesét.
Írás
Íráshasználat: Vonalvezetése és írása megfelelő. Füzetvezetése megfelelő.
Íráskép: Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos. Írásképe megfelelő. Írásmozgása kicsit görcsös.
Írástempó: Írástempója az átlagosnál gyorsabb.
Másolás: A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról. A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani hibáit.
Tollbamondás: Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és szavakat. Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat.
Olvasás
Viszonyulás az olvasáshoz: Szereti a könyveket, szívesen olvas.
Hangos olvasás (technika) Hangos olvasása kifejező, gyors.
Néma olvasás (szövegértés) Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, a szöveggel kapcsolatos feladatokat megoldani.
Matematika
Számfogalom: A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen végez. Órákon aktív, figyelmes. Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig. Számfogalma biztos 0-20-ig.
Számolási készség: Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására. Képről helyesen alkot számfeladatot. Önállóan képes összeadni és kivonni 20-as számkörben, de a biztonság kedvéért használ eszközt is.
Összefüggések felismerése: Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja. Algoritmus képes szöveges feladat megoldására.
Geometria: Felismeri és megnevezi a síkidomokat.
Munkatempó: Munkatempója megfelelő. Írásképe javításra szorul.
Környezetismeret:
Érdeklődés: Rendkívül nyitott a természet jelenségei iránt.
Tájékozódás: Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat. A hét napjait, a hónapok és az évszakok neveit ismeri, képes azok felsorolására.
Megismerési módszerek: Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín). Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú rendezésre is.
Ének-zene:
A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is. Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására. A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja.
Vizuális nevelés, rajz és technika
Nem igazán szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket. Munkavégzés közben biztatást, segítséget igényel. Ismeri a színek nevét és felismeri azokat.
Testnevelés
A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni. Erőnléte és állóképessége korának megfelelő. A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen viselkedik. Labdás gyakorlatokban fejlesztésre szorul. A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre.
Általános értékelés
Az első évfolyam követelményeit kiválóan teljesítette. (jeles)

Jutalomkönyvként pedig Juhász Magda- Radvány Zsuzsa Az egérkirály története c. verses meséjét kapta. Bele van írva: P. Erik Márk 1.e osztályos tanulónak kiváló tanulmányi eredményéért. 

4 megjegyzés:

  1. Ez egy nagyon szép bizonyítvány; gratulálok hozzá!

    VálaszTörlés
  2. azt! Nagy nagy gratula!!!!Én is ilyet szeretnék minimum egy pár év múlva!!!!!!

    VálaszTörlés
  3. Ilyen lesz, okos kisfiad és okos kislányod van. :) Köszi a gratulációt.

    VálaszTörlés