2010. jan. 22.

Félévi bizonyítvány Patrik

Magatartás Társaival barátságos, együttműködő.
                     Közösségében aktív, kezdeményező.
                     Felnőttekhez udvarias, közvetlen. 

Szorgalom  Munkáját önállóan végzi. Probléma esetén segítséget kér.
                  A közösségi munkát ötletekkel segíti.
                  Tanulmányi feladatainak teljesítése hiánytalan.
                  Tanítási órákon figyel, jelentkezik, a többiekkel
                   együtt halad.

Magyar nyelv és irodalom

Beszéd Szóbeli kifejezőkészsége választékos.
             Összefüggő beszédre önállóan képes.

Olvasás Az olvasmányokat hangosan hibátlanul, jól hallhatóan,
              érthetően, kifejezően olvassa. Az olvasott
              szöveg tartalmát pontosan tudja felidézni.
              Az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat
              (vázlatokat) írásban egyedül oldja meg.
               Információgyűjtésben, -feldolgozásban önálló.
               Verseket, szövegeket könnyedén, pontosan tanulja meg.
               Erkölcsi, esztétikai ítélőképessége életkorának megfelelő.

Írás Füzetvezetése rendezetlen. Írástempója kapkodó.

Nyelvtan, fogalmazás A nyelvtani, helyesírási szabályokat biztosan
                                     alkalmazza. Írásos szövegalkotása
                                     önálló, a szabályokat jól alkalmazó.

Matematika Számfogalma a tanult számkörben biztos.
                    Az alapműveleteket önállóan tudja elvégezni. Az
                    összetett szám- és szöveges feladatokat eszköz nélkül,
                    hibátlanul oldja meg. A függvényekkel,
                    sorozatokkal kapcsolatos feladatokat önállóan oldja meg.
                    A geometriai alakzatok felismerése,
                    előállítása, tulajdonságaik megállapítása biztos.
                    Fejszámolásban gyors, pontos.

Környezetismeret Az élő és élettelen környezettel
                             kapcsolatos tudása alapos.
                             Megfigyelései, kísérletei pontosak.
                             Az összefüggések felismerésében aktív.

Ének-zene Ritmikai készsége, tempótartása megfelelő.
                  Zenei hallása jó. Zenei olvasás-írás ismerete
                  megalapozott.

Rajz és vizuális kultúra Alkotómunkáját segítségvárás jellemzi.
                                     Ábrázolási készsége, eszközhasználata
                                     bizonytalan. Fantáziája, kifejezésmódja egyéni.

Technika és életvitel Technikai érdeklődése, anyag- és eszközismereti
                                  tájékozottsága megfelelő. A munkadarabok
                                   tervezésében néha pontatlan.
                                   Munkái időnként igénytelenek.

Testnevelés Az órákon, foglakozásokon aktív.
                   Erőnléte, állóképessége korának megfelelő.
                   A szabályokat önként, pontosan tartja be.
                   Mozgása összerendezett. Úszás: megfelelt

Angol Egyenletes, kiemelkedő teljesítményt nyújt.
          Együttműködő, igen aktív. Rendszeres figyelem,
          jó megfigyelőképesség, kreativitás, pontosság jellemzi.
          Gyorsan megérti az utasításokat, gyorsan átlátja a
          feladatokat, s hibátlan oldja meg azokat.
          Szótudása biztos. Írásbeli munkái hibátlanok,
          de a betűk formálásán, a külalakon javítani lehetne.
         Teljesítménye: kitűnő.

Informatika Tájékozódása az informatikai környezetben önálló.
                   Programok használata: önállóan.
                   Összességében informatikából: kiváló.

Továbbhaladáshoz szükséges felkészültsége megfelelő.
A félév követelményeit kiválóan teljesítette. (jeles)
Dicséret: angol.

Az övé is jeles. És rá is nagyon büszkék vagyunk, mert ő bizony javított is az előző évhez képest. :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése