2014. jan. 28.

Félévi bizonyítványok

Patrik:

Magatartás: példás
Szorgalom: példás
Magyar nyelv: 5
Irodalom: 5
Történelem: 5d
Angol nyelv: 5
Matematika: 4
Informatika:5
Fizika: 4
Biológia:4
Kémia: 4
Földünk és környezetünk: 5
Ének-zene: 4
Rajz: 4
Technika: 4
Testnevelés:4

Erik:

Magatartás: jó
Szorgalom: jó
Magyar nyelv: 4
Irodalom: 4
Történelem: 4
Hittan: 4
Angol nyelv: 3
Matematika: 4
Informatika: 4
Természetismeret: 3
Ének-zene: 5
Rajz: 3
Technika: 5
Testnevelés: 3
Fakultáció: részt vett
Tánc és dráma: 5


Roland (az utolsó szöveges)

Magatartás: Társaival barátságos, együttműködő, gyakran kerül konfliktusba, segítőkész. Közösségében aktív, kezdeményező, konfliktust okozó. Felnőttekhez udvarias, tisztelettudó, közvetlen. (4)
Szorgalom: Munkáját önállóan végzi. Probléma esetén segítséget kér. A közösségi munkát öltetekkel segíti. Tanulmányi feladatainak teljesítése pontos, hiánytalan. Tanítási órákon figyel, a többiekkel együtt halad. (5)
Magyar nyelv és irodalom
Beszéd: Szókincse gazdag. Szóbeli kifejezőkészsége kiváló. Összefüggő beszédre önállóan képes. Az sz-z-c tünetmentessé vált.
Olvasás: Olvasás iránti érdeklődése élénk. Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hangosan hibátlanul, jól hallhatóan, érthetően, élőbeszéd közeli tempóban, írásjelek figyelembevételével olvassa. Az olvasott szöveg tartalmát pontosan tudja felidézni. Az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban egyedül oldja meg. Írás: Vonalvezetése, írásmozgása biztos. Füzetvezetése áttekinthető. Betűalakítása, betűkapcsolása szabálytalan. Írásának tempója lendületes. Helyesírása kiváló.
Matematika
Számfogalma a százas számkörben kialakult, biztos. A mennyiségekkel kapcsolatos feladatok (mérés, összehasonlítás, mértékváltás) elvégzése hibátlan. A négy alapműveletet önállóan tudja elvégezni. Az összetett szám- és szöveges feladatokat eszköz nélkül, hibátlanul, önállóan oldja meg. Fejszámolásban gyors, pontos.
Környezetismeret
Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága kiváló. Megfigyelései pontosak. Az összefüggések felismerésében önálló. A gyalogos közlekedés elmei szabályait ismeri.
Ének-zene:
Ritmikai készsége megfelelő. Zenei hallása fejlődő. A közös éneklésben, dalos játékokban szívesen vesz részt.
Rajz és vizuális kultúra
A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységek iránti érdeklődése mérsékelt. Munkáját ötletszerűség jellemzi. Színhasználata változatos. Fantáziája, kifejezésmódja színes.
Technika és életvitel
Anyag-és eszközismerete megfelelő. Az eszközökkel és az anyagokkal biztonságosan bánik. Munkái pontosak. Kézügyessége jó, korának megfelelő.
Testnevelés:
Az órákon, foglalkozásokon aktív. Erőnléte, állóképessége korának megfelelő. A szabályokat csak utasításra tartja be. Mozgása összerendezetlen (néha)

Megjegyzések: A félévi követelményeknek kiválóan megfelelt. (kitűnő)
A magyar tantárgyból dicséretes teljesítményt nyújtott.

Büszkék vagyunk rájuk. :) (bár.. mindenkinek van tennivalója a második félévben)

6 megjegyzés: