2009. jan. 24.

Félévi

Két napja megérkezett a félévi bizonyítvány. Amire megint büszkék lehetünk. Mi is, meg a nagyfiunk is. Soha rosszabbat.
Magatartás: (példás) Társaival barátságos, együttműködő. Közösségében aktív, kezdeményező. Felnőttekhez udvarias, közvetlen.
Szorgalom: (példás) Munkáját önállóan végzi. Probléma esetén segítséget kér. A közösségi munkát ötletekkel segíti. Tanulmányi feladatainak teljesítése hiánytalan. Tanítási órákon figyel, jelentkezik, a többiekkel együtt halad.
Magyar nyelv és irodalom
Beszéd: Szókincse gazdag. Szóbeli kifejezőkészsége választékos. Összefüggő beszédre önállóan képes.
Olvasás: Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hangosan hibátlanul, jól hallhatóan, érhetően, kifejezően olvassa. Az olvasott szöveg tartalmát pontosan tudja felidézni. Az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban egyedül oldja meg. Verseket, szövegeket könnyedén, pontosan tanulja meg.
Írás: Füzetvezetése rendezetlen. Írástempója kapkodó.
Nyelvtan, fogalmazás: A nyelvtani, helyesírási szabályokat kevés hibával alkalmazza. Írásos szövegalkotása önálló, a szabályokat jól alkalmazó.
Matematika: Számfogalma a tanult számkörben kialakult. A négy alapműveletet önállóan tudja elvégezni. Az összetett szám-és szöveges feladatokat eszköz nélkül, hibátlanul, önállóan oldja meg. A síkidomok, teestek felismerése, előállítása, tulajdonságaik megállapítása biztos. Fejszámolásban gyors, pontos.
Környezetismeret: Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága környezettudatos. Megfigyelései pontosak. Az összefüggések felismerésében magabiztos.
Ének zene: Ritmikai készsége, tempótartása megfelelő. Zenei hallása jó. Közös éneklésben, dalos játékokban vonakodva vesz részt.
Rajz és vizuális kultúra: A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységek iránt érdeklődése mérsékelt. Munkáját ötletszerűség jellemzi. Ábrázolási készsége, színhasználata bizonytalan. Fantáziája, kifejezésmódja egyéni.
Technika és életvitel: Technikai érdeklődése, anyag- és eszközismereti tájékozottsága jó. Az eszközökkel és az anyagokkal néha bizonytalanul bánik. Munkái időnként pontatlanok.
Testnevelés: Az órákon, foglalkozásokon aktív. Erőnléte, állóképessége kiváló. A szabályokat önként, pontosan tartja be. Mozgása összerendezett.

Megjegyzések: A félévi követelményeket kiválóan teljesítette. (jeles)

Olvasás tantárgyból dicséretes teljesítményt nyújtott.

A készségtárgyakkal nincs mit tenni. Az íráson jó lenne még javítani, nem másért, csak azért, mert majd később lerontja a magyar jegyét a külalak. De majd ha nem lesz ilyen párnás a keze (még mindig az), akkor talán.. Vagy ki tudja? De én azért összességében nagyon-nagyon büszke vagyok rá. :-)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése